ÅRSMÖTE

Kallelse

Kallelse till Årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE BJÄRE GK TID:
Söndagen den 6 februari 14.00.
PLATS: Båstad, Kommunhuset, Sessionssalen.
Samtliga medlemmar är välkomna. Med hänsyn  till rådande omständigheter om Covid 19 skall årsmötesdeltagare kunna uppvisa Vaccinationsbevis. Lämpligen rekommenderas en deltagare/hushåll med fullmakt för övriga i hushållet. DAGORDNING: Som beslutat på höstårsmötet kommer vi hädanefter endast ha ett årsmöte per år, och detta ska hållas under det första kvartalet. I år beslutades att skjuta mötet på grund av restriktionerna. I och med att vi nu får en övergång till denna nya ordning, är det ett antal punkter på dagordningen som avhandlades och beslutades på höstårsmötet.
Dessa finns angivna med förslag på beslut i dagordningen enligt nedan.
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Styrelsens
    a. verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
    b. årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
11. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen
12. Val av
       a. klubbens ordförande för en tid av (1) år;
       b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
       c. 1 suppleant i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
       d. 1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
       e. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
       f. ombud till GDF-möte.
       g. adjungerad ledamot av Bjäre Golf: AB:s styrelse
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14. Övriga frågor (information och diskussion).
Varmt välkomna!
/Styrelsen Bjäre GK