ÅRSMÖTE

Kallelse samt handlingar

Kallelse till Årsmöte

TID: Lördagen den 10 februari 2024 13.00

PLATS: Bjäre GK i restaurangen.

Vi kommer inleda med ett informationsmöte på cirka 45 minuter, och därefter genomförs årsmötet.
Vi bjuder på kaffe och kaka, och hoppas på en bra dialog bland deltagarna!

DAGORDNING:

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
3. Fastställande av föredragningslista. 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 
6. Styrelsens

a. verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 b. årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
10. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
11. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen 
12. Val av 
a. klubbens ordförande för en tid av (1) år; 
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år; 
c. 1 suppleant i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år; 
d. 1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta; 
e. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; 
f. ombud till GDF-möte. 
g. adjungerad ledamot av Bjäre Golf: AB:s styrelse 

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
14. Övriga frågor. Mötets avslutande.

 

 

Varmt välkomna, vi ses den 10/2!

/Styrelsen Bjäre GK